Smok salmon mousse

Smok salmon mousse
Smok salmon mousse
Marius Erascu

Marius Erascu

Head Chef 7th February 2019

Smok salmon mousse