Strawberry pavlova.

Strawberry pavlova.
Marek Szeliga

Marek Szeliga

Sous Chef - Junior 7th July 2018

Strawberry pavlova.