Pork neck/ peanut/ lard based sauce/ bok choi/ pickled daikon

Pork neck/ peanut/ lard based sauce/ bok choi/ pickled daikon
Pork neck/ peanut/ lard based sauce/ bok choi/ pickled daikon
The Lazy Chef Antwerp Laurens Jasperse

The Lazy Chef Antwerp Laurens Jasperse

Executive Chef 26th November 2018

Pork neck/ peanut/ lard based sauce/ bok choi/ pickled daikon