Slow cooked egg, chorizo, “patatas bravas”

Slow cooked egg, chorizo, “patatas bravas”
Daniel Watkins

Daniel Watkins

Head Chef 8th February 2012

Slow cooked egg, chorizo, “patatas bravas”