Obe wild Hereford beef, soya glazed Braised beef, banana shallot

Obe wild Hereford beef, soya glazed Braised beef, banana shallot
James Oakley

James Oakley

Head Chef 3rd August 2018

Obe wild Hereford beef, soya glazed Braised beef, banana shallot