Portree Bay Monkfish Edinbane Wild Garlic, Hollandaise, Galtrigil Asparagus @edinbanelodge #fresh #local #seasonal #sustainable

Portree Bay Monkfish 

Edinbane Wild Garlic, Hollandaise, Galtrigil Asparagus @edinbanelodge #fresh #local #seasonal #sustainable
Calum Montgomery

Calum Montgomery

Executive Chef 12th May 2019

Portree Bay Monkfish Edinbane Wild Garlic, Hollandaise, Galtrigil Asparagus @edinbanelodge #fresh #local #seasonal #sustainable