Rhubarb & frangipane

Cat B

Cat B

29th January 2013

Rhubarb & frangipane

Rhubard, almonds, orange zest, brown dugar

Method