Hokkaido scallops crudo with popcorn espuma, bacon dashi, nori-sesame, chili thread, crispy cordyceps flowers, toasted corn

Hokkaido scallops crudo with popcorn espuma, bacon dashi, nori-sesame, chili thread, crispy cordyceps flowers, toasted corn
Hokkaido scallops crudo with popcorn espuma, bacon dashi, nori-sesame, chili thread, crispy cordyceps flowers, toasted corn
Paul McLoughlin

Paul McLoughlin

Executive Chef 2nd August 2018

Hokkaido scallops crudo with popcorn espuma, bacon dashi, nori-sesame, chili thread, crispy cordyceps flowers, toasted corn