Salmon tartare

Salmon tartare :ok_hand:
Key Ou

Key Ou

Executive Chef 17th March 2019

Salmon tartare