South Powrie Farm Turkey Ballotine, Confit Leg and Potato Terrine, Pittormie Kale. (Turkey Jus served on the side)

South Powrie Farm Turkey Ballotine, Confit Leg and Potato Terrine, Pittormie Kale. (Turkey Jus served on the side)
Rory Lovie

Rory Lovie

Head Chef 6th December 2018

South Powrie Farm Turkey Ballotine, Confit Leg and Potato Terrine, Pittormie Kale. (Turkey Jus served on the side)