Chirashi Sushi

Chirashi Sushi
Petrescu Catalin

Petrescu Catalin

Executive Chef 3rd November 2014

Chirashi Sushi